بعد از برگزار شدن مناقصه و مشخص شدن پيمانكاران ده مدرسه در شهرستان هاي دير، كنگان، جم و عسلويه، روند ساخت اين مدارس آغاز مي گردد.

🔸 بودجه اين مدارس كه بالغ بر ١٥٠ ميليارد ريال است از محل اعتبارات نفت تامين شده است.

🔸اسامي و مبالغ اختصاص يافته به مدارس به شرح ذيل است:

_ مدرسه ١٢ كلاسه امام صادق جم-روستاي بهرباغ اعتبار ٩٠٠ ميليون توماني.
_ مدرسه متوسطه اول حضرت خديجه دير- آبدان با اعتبار يك ميليارد و ٥٠٠ ميليون توماني.
_ دبستان ٩ كلاسه دوراهك اعتبار يك ميليارد و ٥٠٠ ميلياردتوماني .
_ دبستان ٩ كلاسه بستانو با اعتبار يك ميليارد و ٥٠٠ ميليون ميليارد توماني.
_ دبستان ٦ كلاسه سواحل اعتبار ٩٠٠ ميليون توماني.
_ دبيرستان ١٢ كلاسه دخترانه عسلويه- نخل تقي اعتبار يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون توماني.
_ دبستان ٦ كلاسه كنگان- چاه مجنون با اعتبار ٩٠٠ ميليون توماني.
_ احداث مدرسه نجات الهي كنگان با اعتبار يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون توماني.
_ هنرستان ٩ كلاسه فني فارابي دير اعتبار ١ ميليارد و ٢٠٠ ميليون توماني.
_دبستان ٦ كلاسه شهنيا اعتبار ٩٠٠ ميليون توماني.